VILLKOR

Följande användarvillkor gäller på Shimanskys webbplats som finns på www.shimansky.com och alla tillhörande Shimansky webbplatser, dess dotterbolag och dotterbolag. Vänligen läs igenom dessa användarvillkor noggrant. Genom att använda denna webbplats accepterar du att vara bunden till dessa villkor.

Dessa användarvillkor reglerar din användning av Shimanskys webbplats (nedan kallad webbplatsen) och utgör ett avtal mellan dig och Shimansky. Shimansky förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera något av dessa användarvillkor eller någon policy eller riktlinje på webbplatsen när som helst och efter eget gottfinnande utan föregående meddelande. Eventuell ändring eller modifiering kommer att träda i kraft omedelbart vid publicering av revisionerna på webbplatsen. Din fortsatta användning av webbplatsen efter publiceringen av dess ändringar eller modifieringar kommer att utgöra ditt godkännande av sådana ändringar eller modifieringar. Därför bör du regelbundet granska dessa användarvillkor och andra tillämpliga policys för att förstå de villkor som gäller för din användning av webbplatsen. Om du inte godkänner de ändrade användarvillkoren måste du upphöra att använda webbplatsen.

PRODUKTPRISSÄTTNING OCH INFORMATION
Samtidigt som alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen och priserna som visas på webbplatsen är sanna och aktuella, är det möjligt att det kan uppstå fel vid datainmatning eller systemfel. Vi förbehåller oss rätten att korrigera alla felaktigheter när de uppstår, och vi står inte till svars för felaktiga eller oriktiga priser. Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss via vår kontaktsida.

BILDER OCH INNEHÅLL
Vissa produkter kan förefalla större eller mindre på våra fotografier än deras faktiska storlek, och eftersom varje dataskärm har olika inställningar kan färg och storlek variera.

INTEGRITETSPOLICY
Vänligen se vår integritetspolicy för information om hur Shimansky samlar, använder och lämnar ut personligt identifierbar information från sina kunder.

WEBBPLATSINNEHÅLL
Webbplatsen, allt innehåll och annat material, inklusive och utan begränsning Shimansky-logotypen och alla mönster, texter, grafik, fotografier, bilder, urval, samordning, "look and feel", information, data, mjukvara, andra filer och urval och arrangemang av dessa (sammantaget kallat "Webbplatsmaterialet") är Shimanskys eller dess licensgivares eller användares äganderätt och är skyddade av trade dress upphovsrätt, patent och varumärkeslagar samt olika immateriella rättigheter och konkurrenslagstiftning.

VARUMÄRKEN
Alla varumärken som tillhör Shimansky och dess licensgivare får inte kopieras, imiteras eller användas, helt eller delvis, utan föregående skriftligt tillstånd från Shimansky. Du får inte använda några metataggar eller någon annan "dold text" som använder "Shimansky" eller något annat av Shimanskys namn, varumärken, produkt- eller tjänstenamn utan vårt föregående skriftliga tillstånd. Alla andra varumärken, registrerade varumärken, produktnamn och Shimanskys namn eller logotyper som nämns på vår webbplats är respektive ägares egendom.

ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN
Du beviljas en personlig, begränsad licens, som inte är möjlig att underlicensiera, för att få tillgång till och använda vår webbplats och elektronisk kopia (utom när det är förbjudet utan licens) och att skriva ut mindre delar av vårt webbplatsmaterial för ditt eget informativa, icke-kommersiella och endast personligt bruk. Sådan licens är föremål för dessa användarvillkor och inkluderar inte:

(a) någon återförsäljning eller kommersiell användning av vår webbplats eller webbplatsmaterialet däri;
(b) insamling och användning av produktförteckningar, bilder eller beskrivningar för kommersiella ändamål;
(c) distribution, offentlig presentation eller offentlig visning av något webbplatsmaterial;
(d) modifiera eller på annat sätt göra någon derivat användningar av vår webbplats och webbplatsmaterial eller någon del därav;
(e) användning av automatiska metoder för att komma åt, övervaka eller interagera med någon del av vår webbplats, inklusive genom s k ”data mining”, robotar, spindlar, skrapning eller liknande datainsamlings- eller extraktionsmetoder;
(f) nerladdning (annan än sidans cachning) av någon del av vår webbplats, webbplatsmaterialet eller någon information som finns däri, med undantag för vad som uttryckligen är tillåtet på vår hemsida;
(g) orsaka att någon popup, pop-under, exit windows, expanderingsknappar, banners, annons eller något annat som minimerar, täcker, inramar eller hämmar fullständig visning av vår webbplats, visas;
(h) använda vår webbplats på något sätt som stör den normala driften av vår webbplats och verksamhet, eller
(i) aannan användning av vår webbplats eller webbplatsmaterial annat än för det avsedda ändamålet. All användning av vår webbplats eller webbplatsmaterial annat än vad som uttryckligen är auktoriserat här, utan föregående skriftligt tillstånd från Shimansky, är strängt förbjuden och medför upphörande av licensen som beviljats här. Sådan obehörig användning kan också bryta mot gällande lagar, inklusive obegränsade upphovsrätts- och varumärkeslagstiftning och tillämpliga kommunikationsregler och stadgar. Om inget uttryckligen anges häri ska inget i dessa användarvillkor tolkas som att ge någon licens till immateriella rättigheter, oavsett om det är estoppel, implicit eller på annat sätt. Licensen kan återkallas när som helst.

TREDJEPARTSINNEHÅLL
Shimansky kan tillhandahålla länkar till webbsidor och innehåll av tredje parter ("tredjepartsinnehåll") som en tjänst till de som är intresserade av denna information. Shimansky övervakar inte och har ingen kontroll över något tredjepartsinnehåll eller tredje parts webbplats. Shimansky stöder inte något tredjepartsinnehåll och kan inte garantera om det är noggrant eller fullständigt. Shimansky representerar inte och garanterar inte noggrannheten av all information som finns däri och åtar sig inget ansvar att uppdatera eller granska något tredjepartinnehåll. Användare använder dessa länkar och innehåll från tredje part på egen risk.

ERBJUDANDEN
Om Shimansky har några kampanjer eller specialerbjudanden tillsammans med tredje part på webbplatsen, så är dina affärsrelationer, korrespondens med eller deltagande i kampanjer från andra annonsörer än Shimansky, samt eventuella villkor, garantier eller representationer i samband med sådana transaktioner, enbart ett mellanhavande mellan dig och sådan tredje part. Shimansky är inte ansvarig för eller skyldig till förluster eller skador av någon typ som uppkommit till följd av sådana transaktioner eller som ett resultat av förekomsten av sådana icke-shimanskyannonsörer på vår webbplats.

Shimansky påtar sig inget ansvar för något användarinnehåll som lagts upp, lagras eller laddats upp av dig eller någon tredje part eller för förluster eller skador på det, och Shimansky ansvarar inte för misstag, ärekränkningar, förtal, förolämpningar, utelämnanden, lögnaktigheter, obsceniteter, pornografi eller hädelser du kan stöta på. För att kunna samarbeta med legitima myndighetsförfrågningar, stämningsansökningar eller domstolsbeslut, för att skydda Shimanskys system och kunder, eller för att säkerställa integriteten och driften av Shimanskys verksamhet och system, får Shimansky tillgång till och får offentliggöra all information som anses nödvändig eller lämplig, inklusive, utan begränsning, användarprofilinformation (dvs. namn, e-postadress, etc.), IP-adressering och trafikinformation, användarhistorik och användarinnehåll. Shimanskys rätt att avslöja sådan information ska gälla över alla villkor i Shimanskys integritetspolicy.

Om du skickar användarinnehåll till vår webbplats ger du, såvida vi inte anger något annat, Shimansky och dess dotterbolag en icke-exklusiv, royaltyfri, evig, oåterkallelig och fullständigt underlicensierbar rätt att använda, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, översätta, skapa derivat från, distribuera, presentera och visa sådant användarinnehåll över hela världen i alla media. Du beviljar Shimansky och dess dotterbolag och underlicensgivare rätten att använda det namn du lämnar i samband med sådant innehåll, om de så väljer. Du representerar och garanterar att:

(a) du äger och kontrollerar alla rättigheter till användarinnehållet som du skickar in eller har annars rätt att skicka sådant användarinnehåll till vår webbplats;
(b) användarinnehållet är korrekt och inte vilseledande, och
(c) användning och inlägg av användarinnehållet du tillhandahåller inte bryter mot dessa användarvillkor och inte kommer att bryta mot några rättigheter eller orsaka skada på någon person eller entitet.

SKADEERSÄTTNING
Du accepterar att försvara, ersätta och hålla Shimansky, dess oberoende entreprenörer, tjänsteleverantörer och konsulter, respektive deras styrelseledamöter, anställda och agenter, skadelösa från och mot eventuella krav, skador, kostnader, skulder och utgifter (inklusive, men inte begränsat till, rimliga advokatarvoden) som uppstår på grund av eller relaterat till innehåll som du skickar, lagrar eller på annat sätt sänder till eller via vår webbplats eller din användning av, eller oförmåga att använda, vår webbplats, inklusive och utan begränsning någon faktisk eller hotande talan, krav eller anspråk mot Shimansky och/eller dess oberoende entreprenörer, tjänsteleverantörer, anställda, styrelseledamöter eller konsulter som härrör från eller relaterar till innehållet, ditt beteende, ditt brott mot dessa användarvillkor eller ditt brott mot tredje parts rättigheter.

GARANTIANSVAR
Den här webbplatsen, innehållet i det här dokumentet och de produkter och tjänster som erbjuds tillhandahålls på grundval av "i befintligt skick" utan garantier av något slag, vare sig uttryckta eller underförstådda (om inte annat anges). Shimansky frånsäger sig alla andra garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsade till, underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, titel och icke-intrång beträffande information, innehåll och material på vår webbplats. Shimansky representerar eller garanterar inte att produkter, material eller tjänster är korrekta, fullständiga, tillförlitliga, aktuella eller felfria. Shimansky representerar eller garanterar inte att vår webbplats och/eller servrar är fria från virus eller andra skadliga komponenter.

ANSVARSBEGRÄNSNING
Shimansky, dess styrelseledamöter, medlemmar, anställda eller agenter ska inte vara ansvariga för direkta, indirekta, särskilda eller följdriktiga skador eller andra skador av något slag, inklusive men inte begränsat till förlust av användning, förlust av vinst, förlust av data vare sig det är i samband med en kontraktsåtgärd, skadestånd (inklusive men inte begränsat till försumlighet) eller på annat sätt som uppstår på grund av, eller på något sätt kan kopplas till, användningen av vår webbplats, produkter och tjänster utan begränsning, några skador som orsakats av, eller som följd av, användarens tillit till all information som erhållits från Shimansky, eller som härrör från misstag, utelämnanden, avbrott, borttagning av filer eller e-post, fel, defekter, virus, förseningar i drift eller överföring eller några prestandafel, oavsett om det är resultatet av Guds handling eller inte, kommunikationsfel, stöld, förstörelse eller obehörig tillgång till Shimanskys register, program och/eller tjänster.